Disclaimer

Profteams biedt op deze website Zelfstandige Ondernemers (ZZP’ers, Freelancers, Interim-Managers, Zelfstandige Professionals), hierna te noemen abonnee(s), de gelegenheid zichzelf te profileren, voorzien van informatie, video’s, blogs, documentatie en foto's zoals deze abonnees nodig/nuttig achten voor een goed oordeel inzake de geschiktheid voor geïnteresseerde opdrachtgevers.

Door deze website te bezoeken en/of de op of via deze website aangeboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met de toepasselijkheid van deze disclaimer. In geval van tegenstrijdigheid tussen de voorwaarden van specifieke producten en diensten op deze website en deze disclaimer, prevaleren de voorwaarden van deze producten en diensten.

Abonnee en opdrachtgevers treden direct met elkaar in contact, zonder tussenkomst van Profteams. Profteams heeft geen enkele bemoeienis met afgesloten overeenkomsten, noch met de samenstelling en juistheid van de informatie, verstrekt door de abonnee.

Profteams aanvaardt derhalve geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van de door derden aangeboden informatie op de website. Hieronder valt onder meer, maar niet uitsluitend, het inbreuk plegen op auteursrechtelijk beschermde werk(en) of het anderszins in strijd handelen met de intellectuele eigendomsrechten van derden.

Hoewel Profteams zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze website en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kan Profteams niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. Profteams garandeert evenmin dat de website foutloos of ononderbroken zal functioneren Profteams aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade ontstaan door de inhoud van de - al dan niet door derden aangeboden - informatie op de website van Profteams (profteams.nl) en/of alle door Profteams gebruikte business- en social mediakanalen.

Profteams is te allen tijde gerechtigd om een abonnee tot plaatsing van een profiel op de website te weigeren, dan wel een geplaatst profiel van de website te verwijderen. Als de informatie van abonnee niet nauwkeurig, onvolledig of incorrect is, kunt u dit aan ons melden. Wij zullen de abonnee dan verzoeken de informatieverstrekking per omgaande te verbeteren ofwel besluiten om het profiel van deze abonnee (tijdelijk) van de website te verwijderen.

Profteams probeert abonnees en opdrachtgevers tot elkaar te brengen. Profteams is nimmer partij bij een overeenkomst die gesloten wordt tussen abonnee en opdrachtgever door gebruikmaking van de diensten van Profteams. Als u een geschil hebt met een abonnee, dient u dit zelf op te lossen. U vrijwaart Profteams (en al haar medewerkers, tussenpersonen of partners) van enigerlei vorderingen, aanspraken op schadevergoeding en dergelijke, verband houdende met dergelijke geschillen.

Informatie van derden, producten en diensten

Wanneer Profteams links naar websites van derden weergeeft, betekent dit niet dat de op of via deze websites aangeboden producten of diensten door Profteams worden aanbevolen. Profteams aanvaardt geen aansprakelijkheid en geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van websites waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar deze website. Het gebruik van dergelijke links is voor eigen risico. De informatie op dergelijke websites is door Profteams niet nader beoordeeld op juistheid, redelijkheid, actualiteit of volledigheid.

Informatie gebruiken

Profteams behoudt zich alle intellectuele eigendomsrechten en andere rechten voor met betrekking tot alle op of via deze website aangeboden informatie (waaronder alle teksten, grafisch materiaal en logo’s). Het is niet toegestaan informatie op deze website over te kopiëren, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Profteams of de rechtmatige toestemming van de rechthebbende.

Wijzigingen

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd aangepast worden door Profteams. Profteams behoudt zich het recht voor de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het verdient aanbeveling periodiek na te gaan of de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, is gewijzigd

Toepasselijk recht

Op deze website en de disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze disclaimer.


Versie: April 2022