Privacyverklaring Profteams

Profteams hecht veel waarde aan de bescherming van persoonsgegevens. In dit privacy beleid willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

We verzamelen bij Profteams het liefst zo min mogelijk gegevens van jou. Toch is het gezien onze dienstverlening nodig, bijvoorbeeld om je een e-mail toe te zenden als er een aanvraag is. Of om jouw gegevens zichtbaar te maken voor of door te sturen naar bezoekers van de website profteams.nl. Daarnaast creëren wij voor jou meer zichtbaarheid op allerlei business- en social mediakanalen, waarbij niet meer dan strikt noodzakelijke persoonsgegevens worden gedeeld.

Wij doen er bij Profteams alles aan om de privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Profteams houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze verklaring;
 • Verwerking van persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Vragen om toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van persoonsgegevens;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Op de hoogte zijn van rechten omtrent persoonsgegevens en onze abonnees hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als Profteams zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van je persoonsgegevens. Indien je na het doornemen van onze Privacyverklaring, of in algemenere zin, hierover vragen hebt kun je contact met ons opnemen door een e-mail te sturen aan office@profteams.nl

Je kunt gevraagd worden een kopie van je identiteitsbewijs mee te sturen. Ook voor overige vragen over ons gebruik van jouw persoonsgegevens, deze Privacyverklaring of andere zaken met betrekking tot onze diensten of deze website kun je vrijblijvend contact met ons opnemen. Jouw vraag of opmerking wordt deskundig, vertrouwelijk en zo spoedig mogelijk behandeld.

Deze Privacyverklaring kan van tijd tot tijd aangepast worden door Profteams. De laatste versie van onze Privacyverklaring staat altijd op onze website. Bij wijzigingen die vragen om een interactie of toestemming informeren wij je via het e-mailadres welke is ingevoerd in jouw beheeromgeving.

Verwerking van persoonsgegevens van abonnees

Persoonsgegevens van abonnees worden door Profteams verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Zichtbaarheid profiel abonnee op website profteams.nl
 • Zichtbaarheid profiel abonnee op business- en social mediakanalen
 • Communicatie tussen abonnee en organisatie (bezoeker / aanvrager) welke via de website of andere publicaties tot stand komt;
 • Administratieve doeleinden;

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Profteams de volgende persoonsgegevens vragen:

 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • Adres (zakelijk);
 • Telefoonnummer (zakelijk);
 • E-mailadres (zakelijk);
 • Bedrijfsnaam;
 • Uittreksel Kamer van koophandel.

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om je (persoons)gegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

 • Alle personen die namens Profteams van jouw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
 • We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van (persoons)gegevens als daar aanleiding toe is;
 • Wij maken een back-up van de (persoons)gegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
 • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
 • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Jouw privacy rechten

Vanuit de AVG heb jij als abonnee bij Profteams de volgende rechten:

 • Het recht om persoonsgegevens over te dragen.
 • Het recht om ‘niet zichtbaar’ of ‘verwijderd’ te worden.
 • Het recht om jouw persoonsgegevens in te zien.
 • Het recht om jouw persoonsgegevens te wijzigen.
 • Het recht op beperking van de verwerking (het recht om minder gegevens te laten verwerken, wanneer mogelijk).
 • Het recht met betrekking tot geautomatiseerde besluitvorming en profilering (het recht op een menselijke blik bij besluiten).
 • Het recht om bezwaar te maken tegen de gegevensverwerking.

Rechtmatigheid, behoorlijkheid en transparantie

 • Onze dienstverlening is er om abonnees en organisaties bij elkaar te brengen en jouw persoonsgegevens te beschermen door rechtmatig, fatsoenlijk en transparant met deze gegevens om te gaan.
 • Er is op grond van de AVG geen concrete bewaartermijn voor persoonsgegevens.
  Daarom bewaren wij jouw persoons-, facturatie- en profiel gerelateerde gegevens niet langer dan 'proportioneel' of 'noodzakelijk' is 'voor het doel waarvoor de gegevens zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.
 • Na de (wettelijke) bewaartermijn worden deze gegevens door ons verwijderd.

Derde partijen

De gegevens die wij ontvangen kunnen we aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de onze doeleinden.

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

 • Het ‘bouwen’ en onderhouden van het platform cq. website;
 • Het verzorgen van de internetomgeving;
 • Het verzorgen van de (financiële) administratie van Profteams.

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen overeenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven.


Versie: April 2022